SimSun
小马词典
SimHei
小马词典
Arial Unicode MS
小马词典
Droid Sans Fallback
小马词典
Bitstream Cyberbit
小马词典
MingLiu
小马词典
PMingLiu
小马词典
Search by simplified Chinese ? 
Search by simplified Chinese
Search by pinyin ? 
Search by pinyin
Search by English ? 
Search by English
Annotate
Characters lookup
Kangxi radicals
HSK tables
Most frequent characters
Other

Kangxi 214 radicals table

See also the List of Kangxi radicals on Wikipedia

Num Radical Strokes Pinyin Definition
1 1 one
2 1 gǔn line
3 1 zhǔ dot
4 丿 (乀乁) 1 piě slash
5 (乚乛) 1 second
6 1 jué hook
7 2 ér two
8 2 tóu lid
9 (亻) 2 rén man
10 2 rén legs
11 2 enter
12 (丷) 2 eight
13 2 jiōng down box
14 2 cover
15 2 bīng ice
16 2 table
17 2 open box
18 (刂) 2 dāo knife
19 2 power
20 2 bāo wrap
21 2 spoon
22 2 fāng right open box
23 2 hiding enclosure
24 2 shí ten
25 2 divination
26 (㔾) 2 jié seal
27 2 hǎn cliff
28 2 private
29 2 yòu again
30 3 kǒu mouth
31 3 wéi enclosure
32 3 earth
33 3 shì scholar
34 3 zhǐ go
35 3 suī go slowly
36 3 evening
37 3 big
38 3 woman
39 3 child
40 3 mián root
41 3 cùn inch
42 3 xiǎo small
43 (尣) 3 wāng lame
44 3 shī corpse
45 3 chè sprout
46 3 shān mountain
47 (巛巜) 3 chuān river
48 3 gōng work
49 3 oneself
50 3 jīn turban
51 3 gān dry
52 3 yāo short thread
53 广 3 yǎn shelter
54 3 yǐn long stride
55 3 gǒng two hands
56 3 shoot
57 3 gōng bow
58 (彑) 3 snout
59 3 shān bristle
60 3 chì step
61 (忄㣺) 4 xīn heart
62 4 spear
63 (户戸) 4 door
64 (扌龵) 4 shǒu hand
65 4 zhī branch
66 (攵) 4 rap
67 4 wén script
68 4 dǒu dipper
69 4 jīn axe
70 4 fāng square
71 4 without
72 4 sun
73 4 yuē say
74 4 yuè moon
75 4 tree
76 4 qiàn owe
77 4 zhǐ stop
78 (歺) 4 dǎi evil
79 4 shū weapon
80 (母⺟) 4 mother
81 4 compare
82 4 máo fur
83 4 shì clan
84 4 steam
85 (氵氺) 4 shuǐ water
86 (灬) 4 huǒ fire
87 (爫) 4 zhǎo claw
88 4 father
89 4 yáo line
90 (丬) 4 qiáng piece of wood
91 4 piàn slice
92 4 tooth
93 (牜) 4 niú cow
94 (犭) 4 quǎn dog
95 5 xuán profound
96 (王⺩) 5 jade
97 5 guā melon
98 5 tile
99 5 gān sweet
100 5 shēng life
101 (甩) 5 yòng use
102 5 tián field
103 (⺪) 5 shū foot
104 5 chuáng sick
105 5 legs
106 5 bái white
107 5 skin
108 5 mǐn dish
109 5 eye
110 5 máo spear
111 5 shǐ arrow
112 5 shí stone
113 (礻) 5 shì spirit
114 5 róu track
115 5 grain
116 5 xué cave
117 5 stand
118 (⺮) 6 zhú bamboo
119 6 rice
120 (糹纟) 6 silk
121 6 fǒu jar
122 (罓罒⺳) 6 wǎng net
123 (⺶) 6 yáng sheep
124 6 feather
125 (耂) 6 lǎo old
126 6 ér and
127 6 lěi plough
128 6 ěr ear
129 (肀) 6 brush
130 (月) 6 ròu meat
131 6 chén minister
132 6 self
133 6 zhì reach
134 6 jiù mortar
135 6 shé tongue
136 6 chuǎn oppose
137 6 zhōu boat
138 6 gèn stop and stare
139 6 color
140 (艹) 6 cǎo grass
141 6 tiger
142 6 chóng insect
143 6 xiě blood
144 6 xíng walk
145 (衤) 6 clothing
146 西 (襾覀) 6 xià cover
147 (见) 7 jiàn see
148 7 jué horn
149 (訁讠) 7 yán speech
150 7 valley
151 7 dòu bean
152 7 shǐ a pig, boar
153 7 zhì fierce animal
154 (贝) 7 bèi shell
155 7 chì red
156 (赱) 7 zǒu run
157 (⻊) 7 foot
158 7 shēn body
159 (车) 7 chē cart
160 7 xīn bitter
161 7 chén morning
162 (辶) 6 chuò walk
163 (阝) 7 city (阝 right)
164 7 yǒu wine vessel
165 7 biàn discern
166 7 village
167 (釒钅) 8 jīn gold
168 (长) 7 cháng long
169 (门) 8 mén gate
170 (阝) 8 mound, dam (阝 left)
171 8 dài slave
172 8 zhuī short-tailed bird
173 8 rain
174 (靑) 8 qīng green
175 8 fēi wrong
176 (靣) 9 miàn face
177 9 leather
178 (韦) 9 wéi soft leather
179 9 jiǔ leek
180 9 yīn sound
181 (页) 9 page
182 (风) 4 fēng wind
183 (飞) 9 fēi fly
184 (飠饣) 9 shí eat
185 9 shǒu head
186 9 xiāng fragrant
187 (马) 10 horse
188 10 bone
189 (髙) 10 gāo tall
190 10 biāo hair
191 10 dòu fight
192 10 chàng sacrificial wine
193 10 cauldron
194 10 guǐ ghost
195 (鱼) 11 fish
196 (鸟) 11 niǎo bird
197 (鹵) 7 salt
198 鹿 11 deer
199 (麦) 11 mài wheat
200 11 hemp
201 (黄) 12 huáng yellow
202 12 shǔ millet
203 12 hēi black
204 12 zhǐ embroider
205 (黾) 13 mǐn frog
206 13 dǐng tripod
207 (鼔) 13 drum
208 13 shǔ rat
209 14 nose
210 (齐) 14 neat
211 (齿) 15 chǐ teeth
212 (龙) 16 lóng dragon
213 (龟) 16 guī turtle
214 17 yuè flute