SimSun
小马词典
SimHei
小马词典
Arial Unicode MS
小马词典
Droid Sans Fallback
小马词典
Bitstream Cyberbit
小马词典
MingLiu
小马词典
PMingLiu
小马词典
Search by simplified Chinese ? 
Search by simplified Chinese
Search by pinyin ? 
Search by pinyin
Search by English ? 
Search by English
Annotate
Characters lookup
Kangxi radicals
HSK tables
Most frequent characters
Other

Search result for words containing 酶: 33 word(s) found.


méienzyme; ferment
bǐng tóng suān tuō qīng méipyruvate dehydrogenase
zhōng méiinhibited enzyme
nèi xiān àn méibeta-lactamase (a bacterial inhibitor)
bēng shuǐ jiě méitabunase
zhì méiinhibiting enzyme
qīng méihydrogenase (enzyme)
shā lín shuǐ jiě méisarinase
xiāo huà méidigestive enzyme
róng méi lysosome
liú qíng suān méirhodanase
lín xiān lín suān méiphosphorylphosphatase
shén jīng ān suān méineuraminidase (the N of virus such as bird flu H5N1)
lǎo huà méiaged enzyme
méipolymerase (enzyme)
wèi dàn bái méipepsin
tuō qīng méidehydrogenase (enzyme)
dǎn jiǎn zhǐ méicholine esterase (ChE), hydrolyzing enzyme in blood plasma
chù méicatalase (enzyme)
méicoenzyme (chemistry)
zhuǎn ān méiamino transferase (enzyme)
zhuǎn ān méitransferase (enzyme)
zhuǎn méireverse transcriptase
lián jiē méiligase
guò yǎng huà qīng méicatalase (enzyme); hydrogen peroxidase
guò yǎng méi peroxisome (type of organelle)
zhǐ méiesterase, enzyme that breaks up esters by hydrolysis
méi yuánzymogen; fermentogen
niàng méizymase (enzyme in yeast involved in fermentation)
xiàn zhì méirestriction enzyme
xiàn zhì méi restriction mapping (in genomics); restriction pattern
suǐ guò yǎng huà méiMyeloperoxidase (MPO), chemical in neutrophil granulocytes, used to kill pathogens
huáng méiyellow enzyme