SimSun
小马词典
SimHei
小马词典
Arial Unicode MS
小马词典
Droid Sans Fallback
小马词典
Bitstream Cyberbit
小马词典
MingLiu
小马词典
PMingLiu
小马词典
Search by simplified Chinese ? 
Search by simplified Chinese
Search by pinyin ? 
Search by pinyin
Search by English ? 
Search by English
Annotate
Characters lookup
Kangxi radicals
HSK tables
Most frequent characters
Other

Search result for words containing 酰: 16 word(s) found.


xiān ànpolyamide
xiānacid radical; -acyl (chemistry)
xiān ànpolyimide
xiānacetyl (chemistry)
xiān àn luò wán tóngpiracetam (C6H10N2O2)
xiān dǎn jiǎnacetylcholine ACh (amine related to vitamin B complex)
nèi xiān àn méibeta-lactamase (a bacterial inhibitor)
tiān dōng xiān ànasparagine (Asn), an amino acid
duì xiān ān fēnparacetamol; acetaminophen
tàn xiān carbonyl chloride COCl2; phosgene, a poisonous gas
lín xiān lín suān méiphosphorylphosphatase
běn jiǎ xiān benzoil chloride C6H5COCl
ān xiān ànglutamine (Gln), an amino acid
guò yǎng huà běn jiǎ xiānbenzoil peroxide
guò yǎng běn jiǎ xiānbenzoil peroxide
xiān ànamide; acidamide (chemistry)