SimSun
小马词典
SimHei
小马词典
Arial Unicode MS
小马词典
Droid Sans Fallback
小马词典
Bitstream Cyberbit
小马词典
MingLiu
小马词典
PMingLiu
小马词典
Search by simplified Chinese ? 
Search by simplified Chinese
Search by pinyin ? 
Search by pinyin
Search by English ? 
Search by English
Annotate
Characters lookup
Kangxi radicals
HSK tables
Most frequent characters
Other

Search result for words containing 酯: 23 word(s) found.


zhǐpolyester
zhǐester
zhǐ huàesterification
zhǐ xiān wéipolyester fiber
zhǐ shù zhīpolyester resin
dīng nèi zhǐbutyrolactone
sān jiān shān zhǐ jiǎnharringtonine (chemistry)
sān suān gān yóu zhǐtriglyceride
bǐng suān zhǐacrylic ester
xiāo suān zhǐamyl nitrite
nèi zhǐlactone
duō yuán zhǐpolyester
tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐaspartame C14H18N2O (artificial sweetener)
yǒu lín suān zhǐ lèiorganophosphate

ān jiǎ suān zhǐ lèi huà carbamate
gān yóu sān zhǐtriglyceride
táng zhǐglycolipid
ān zhǐpolyurethane
dǎn jiǎn zhǐ méicholine esterase (ChE), hydrolyzing enzyme in blood plasma
zhǐjasmolin
zhǐ méiesterase, enzyme that breaks up esters by hydrolysis
suān zhǐethyl acetate; acetidin
xióng zhǐ tóngmale hormone; testosterone