SimSun
小马词典
SimHei
小马词典
Arial Unicode MS
小马词典
Droid Sans Fallback
小马词典
Bitstream Cyberbit
小马词典
MingLiu
小马词典
PMingLiu
小马词典
Search by simplified Chinese ? 
Search by simplified Chinese
Search by pinyin ? 
Search by pinyin
Search by English ? 
Search by English
Annotate
Characters lookup
Kangxi radicals
HSK tables
Most frequent characters
Other

Search result for words starting with 氯: 31 word(s) found.


chlorine
huà qīnghydrogen chloride
huà sodium chloride NaCl; common salt
chlorine (chemistry)
huà jiǎpotassium chloride
huà chloride
suān jiǎpotassium chlorate
vinyl chloride C2H3Cl; chloroethylene
huà ǎnammonium chloride
lúnpolyvinyl chloride fiber; PRC brand name for PVC fiber
huà gàicalcium chloride
huà aluminum chloride
běnchlorobenzene C6H5Cl
suānchloric acid HClO3; chlorate
huà xīnzinc chloride
dīng xiàng jiāoneoprene
huà qíngcyanogen chloride CNCl
仿 fǎngchloroform CHCl3; trichloromethane
huà chloropicrin
dān zhìmolecular chlorine
kuíchloroquine (antimalarial drug)
ān tóngsee 氯胺酮[lu:4 an4 tong2]; ketamine
chloroethylene
lín méi clindamycin
jié méi clindamycin
jiǎ wánmethyl chloride CH3Cl
cuó chuāngpockmarks; acne
lín dìngpralidoxime chloride
àn tóngketamine (C13H16ClNO)
suān sodium chlorate NaClO3
méi chloramphenicol; chloromycetin